Regulamin - Noclegi nad morzem i w górach - Apartamenty Karin

Przejdź do treści

Regulamin

Regulamin wynajmu Apartamentów Karin zwanych dalej AK

I. Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin określa warunki, na których można dokonać rezerwacji i wynajmu miejsc noclegowych. Dokonanie rezerwacji Apartamentu Karin jest jednoznaczne z zaakceptowaniem postanowień Regulaminu. Umowa pomiędzy Najemcą a AK zostaje zawarta po dokonaniu rezerwacji on-line za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie, potwierdzonej wpływem zadatku.

II. Rezerwacja

 1. Aby dokonać rezerwacji apartamentu Najemca rezerwuje pobyt on-line lub za pomocą poczty elektronicznej. Na adres e-mail Najemcy zostanie wysłana wstępna rezerwacja wybranego obiektu, która jest utrzymywana przez system przez maksymalnie 24 godziny (termin płatności podawany jest każdorazowo po dokonaniu rezerwacji). W tym czasie powinien wpłynąć na konto AK zadatek w kwocie nie mniejszej niż podana we wstępnej rezerwacji. W przypadku braku potwierdzenia dokonania wpłaty zadatku we wskazanym terminie system anuluje rezerwację.
 2. Zadatek za pobyt można zapłacić w momencie dokonywania rezerwacji poprzez system bezpiecznych płatności internetowych Dotpay.pl lub Paynow, z którymi AK ma podpisane stosowne umowy lub na wskazane konto bankowe. Po dokonaniu wpłaty zadatku rezerwacja otrzymuje status potwierdzonej.
 3. Rezerwacja jest skuteczna z chwilą uznania rachunku bankowego AK.
 4. Po otrzymaniu zadatku za rezerwację Najemca otrzyma e-mail z potwierdzeniem rezerwacji a wraz z nim dane kontaktowe do opiekuna apartamentów odpowiedzialnego za przekazanie kluczy.
 5. Ostateczne potwierdzenie rezerwacji stanowi Umowę Najmu, która wchodzi w życie pod warunkiem zapłaty całkowitej kwoty rezerwacji w terminach i na zasadach wskazanych w niniejszych warunkach.
 6. Pozostałą kwotę można wpłacić na podane podczas rezerwacji konto bankowe jednak nie później niż trzy dni robocze przed rozpoczęciem pobytu. Jeżeli cała kwota nie została zapłacona przed rozpoczęciem pobytu, pozostałą kwotę należy wpłacić opiekunowi apartamentu kartą płatniczą, blikiem lub w gotówce, w dniu przyjazdu (zameldowania), przed przekazaniem kluczy.
 7. W przypadku rezygnacji z pobytu, wpłacony zadatek nie podlega zwrotowi (zgodnie z art. 394 K.C. oraz zgodnie z art. 16 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 2 marca 2000 r o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny)
 8. Przyznane rabaty mają zastosowanie tylko w przypadku rezerwacji dokonanej wyłącznie przez system rezerwacyjny na stronie www.apartamentykarin.pl oraz przy płatności zadatku w sposób wskazany podczas tej rezerwacji. Przyznane rabaty nie sumują się chyba, że oferta stanowi inaczej.
 9. AK może odmówić dokonania rezerwacji w przypadku podania przez Najemcę nieprawdziwych lub niekompletnych danych.
 10. Na terenie miast: Władysławowa i Zakopanego obowiązują opłaty miejscowe naliczane za osobę za każdy dzień pobytu, które są wliczone w cenę pobytu.
 11. Rozliczenia płatności kartą płatniczą/kredytową, e-przelewem oraz przelewem on-line przeprowadzane są za pośrednictwem PayPro S.A. (Przelewy24) i Paynow.
 12. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.. Dostępne formy płatności dla kart płatniczych:
  Karty płatnicze:
  * Visa
  * Visa Electron
  * Mastercard
  * MasterCard Electronic
  * Maestro”
 13. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu  płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził  się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi  kosztami

III. Warunki umowy najmu

 1. Umowa zawarta pomiędzy AK a Najemcą obejmuje tylko i wyłącznie wynajem obiektu. W cenę wynajmu wliczone są opłaty za media (prąd, gaz, woda, ogrzewanie - w sezonie grzewczym), ręczniki, bielizna pościelowa oraz sprzątanie końcowe. Przy pobycie min. 14 noclegów w cenę wliczone są dodatkowe sprzątania wraz z wymianą ręczników i bielizny pościelowej po każdym pełnym tygodniu.
 2. Odbiór kluczy - przyjazd powinien nastąpić w godzinach ustalonych z opiekunem apartamentu. We Władysławowie doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 15:00 i kończy się o godzinie 10:00 następnego dnia. W Zakopanem doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 15:00 i kończy się o godzinie 10:00 następnego dnia. Wcześniejsza godzina przyjazdu oraz późniejsza godzina wyjazdu możliwa jest po uzgodnieniu z opiekunem apartamentu.
 3. W przypadku braku możliwości przybycia na umówioną wcześniej godzinę Najemca zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia telefonicznie opiekuna apartamentu.
 4. Przyjazd po godzinie 21:00 i wyjazd przed godziną 7:00 powinien być zgłoszony wcześniej i ustalony z opiekunem apartamentu. W przypadku przyjazdu po godz. 21.00 pobierana jest dodatkowa opłata w wysokości 50 zł.
 5. Najemca zobowiązany jest do zapłaty kwoty widniejącej na potwierdzeniu nawet, jeśli z przyczyn niezależnych od AK, przyjazd ulegnie opóźnieniu, pobyt ulegnie skróceniu lub ilość osób przebywających w lokalu będzie mniejsza od ilości osób zgłoszonych podczas rezerwacji (trudności komunikacyjne, powody osobiste).
 6. Najemca ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić opiekuna apartamentu o wszelkich zdarzeniach, które mogą narazić AK na szkodę.
 7. Najemca może korzystać z lokalu jedynie w celach mieszkaniowych i nie może go oddać w dalszy podnajem bez zgody AK.
 8. Najemca obiektu nie może przekazywać go osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres za który uiścił należną opłatę za pobyt.
 9. Najemca ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodziaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia lub urządzeń technicznych powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób. Najemca zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić opiekuna apartamentu o wszelkich szkodach i zobowiązuje się do ich pokrycia najpóźniej w dniu wyjazdu.
 10. Osoby nie zameldowane w obiekcie mogą przebywać w obiekcie od godziny 7.00 do godziny 22.00
 11. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia obiektu.
 12. W obiekcie obowiązuje bezwzględny zakaz palenia
 13. W okresie dużego obłożenia kompleksu ogólno dostępny, bezprzewodowy internet WI-FI może działać bardzo wolno i niestabilnie.
 14. AK może odmówić przyjęcia Najemcy, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin wyrządzając szkodę w mieniu albo szkodę na osobie gości, pracowników obsługi albo innych osób przebywających w obiekcie albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt gości lub funkcjonowania obiektu.

IV. Obowiązki Najemcy

 1. Liczba osób mających zamieszkać w obiekcie jest ograniczona do podanej w charakterystyce obiektu. Najemca zobowiązany jest do poinformowania AK telefonicznie lub e-mailem o jakiejkolwiek zmianie tej liczby. Jeśli liczba zamieszkałych osób przekroczy bez zgody AK dopuszczalną liczbę osób, opiekun apartamentu może odmówić wydania kluczy do obiektu lub naliczyć dodatkową opłatę w kwocie 200 zł za dobę za każdą niezgłoszoną w rezerwacji osobę.
 2. Najemca zobowiązany jest do zachowania zasad dobrego sąsiedztwa i utrzymywanie obiektu w stanie zastanym.

V. Zmiany w rezerwacji

 1. Po dokonaniu wpłaty zadatku, jego zwrot nie przysługuje. Istnieje możliwość zmiany terminu rezerwacji po wpłacie zadatku pod warunkiem, że zmiana taka zostanie dokonana na 30 dni przed planowanym terminem przyjazdu. Zmiany można dokonać tylko po uzgodnieniu z przedstawicielem AK. Jeśli nowy termin przypada w droższym sezonie wymagana jest dopłata różnicy w cenie.
 2. Termin pobytu w danym obiekcie można przedłużyć o ile jest wolny. Należy powiadomić o tym fakcie przedstawiciela AK e-mailem bądź telefonicznie.

VI. Przeniesienie praw i obowiązków klienta na inną osobę

W każdej chwili Najemca może przenieść na inną osobę wszystkie przysługujące mu z tytułu rezerwacji uprawnienia, jeżeli jednocześnie osoba ta przejmuje wszystkie wynikające z tej rezerwacji obowiązki. W tej sytuacji należy niezwłocznie powiadomić przedstawiciela AK o zmianie rezerwującego podając dane personalne osoby, która przejmuje prawa i obowiązki wynikające z umowy.

VII. Zwierzęta

Pobyt jakichkolwiek zwierząt w obiekcie nie jest możliwy.

VIII. Wystąpienie sił wyższych

W przypadku wystąpienia niemożliwych do przewidzenia okoliczności, których skutków nie można natychmiast zlikwidować zwyczajowymi środkami, AK rezerwuje sobie prawo zaproponowania klientowi obiektu zastępczego podobnego do obiektu pierwotnie zarezerwowanego. AK ma prawo, w przypadku wystąpienia zjawisk mających charakter siły wyższej anulować umowę. Dotyczy to również przypadków, w których bezpieczeństwo osobiste Najemcy lub jego majątku, z powodów niezależnych od AK, nie będzie mogło być zagwarantowane. Kwoty wpłacone przez Najemcę podlegają natychmiastowemu zwrotowi z potrąceniem kwot należnych za usługi już wyświadczone.

IX. Reklamacje

 1. W razie zaistnienia nieprawidłowości Najemca ma prawo do złożenia reklamacji w terminie 30 dni od zakończenia pobytu. Reklamacje, skargi i wszelkie zażalenia należy przesyłać na adres info@apartamentykarin.pl.
 2. Rozpatrzenie reklamacji następuje w terminie 30 dni roboczych od jej otrzymania. Klient zostanie niezwłocznie powiadomiony drogą e–mailową o sposobie jej rozpatrzenia.

X. Prawo właściwe

Prawem właściwym dla sporów pomiędzy AK a Najemcą jest prawo polskie. Spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby właściciela.

XI. Polityka ochrony danych osobowych

Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rezerwacji, wyjaśnienia okoliczności ewentualnego naruszenia Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa, oraz rozpatrywania ewentualnych reklamacji.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że :

Właścicielem strony www.apartamentykarin.pl oraz administratorem danych osobowych pozyskanych w procesie rezerwacji w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa powszechnie obowiązującego, jest PRO KARUS Karin Marjańska-Grzyb ul. Obrońców 4, Marki 05-270, NIP: 525-205-43-86, REGON: 141392870

Podmiotem przetwarzającym dane osobowe jest system rezerwacji online Hotres.pl, który należy do firmy Hotres Sp. z o.o. z siedzibą w Jeleniej Górze 58-500 ul. Osiedle robotnicze 10/4 nazywany dalej Hotres.pl

Dane osobowe

 1. Na potrzeby procesu rezerwacji / wystawienia dokumentu sprzedaży pobierane są dane osobowe Gościa. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji procesu rezerwacji.
 2. Gość posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania.
 3. Opcjonalna zgoda Gościa na przetwarzanie danych w celach marketingowych wymaga zaznaczenia odpowiedniego pola typu ‘checkbox’ w procesie rezerwacji.Zgoda ta może być cofnięta poprzez przesłanie odpowiedniej wiadomości na adres e-mail : info@apartamentykarin.pl.
 4. Szczegółowe cele i zakres przetwarzania danych osobowych w systemie Hotres określone są w załączniku.

Zobowiązania Administratora

 1. Administrator zapewnia, że dane osobowe Gościa nie są udostępniane osobom trzecim i w tym zakresie podejmie niezbędne środki i zapewni wykorzystanie swojej wiedzy i doświadczenia w celu realizacji przedmiotowego zapewnienia.
 2. Administrator zachowuje prawo udostępnienia danych osobowych podmiotom upoważnionym (Podprocesorzy) oraz w przypadkach przewidzianych przepisami prawa powszechnie obowiązującego. W szczególności dotyczy to podmiotów jakich jak : systemy realizujące płatności online oraz oprogramowanie recepcji.
 3. Administrator zobowiązany jest do dotrzymania tajemnicy i poufności informacji uzyskanych w celu realizacji procesu rezerwacji. Podjęte zobowiązanie pozostaje w mocy przez czas nieokreślony.

Zobowiązania Hotres.pl

 1. Hotres.pl jako Podmiot przetwarzający dane osobowe Gościa, zapewnia wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, oraz dodatkowych zabezpieczeń informatycznych, opierających się na sprawdzonych serwerach i systemach służących do przetwarzania danych osobowych w usługach świadczonych drogą elektroniczną.
 2. Hotres.pl oświadcza, że systemy informatyczne wykorzystywane do przetwarzania danych osobowych spełniają wymogi obowiązujących przepisów prawa, w szczególności chronione są w stopniu wysokim w rozumieniu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informacyjne służące do przetwarzania danych osobowych.
 3. Podwykonawcy i pracownicy Hotres.pl zostaną należycie umocowani do przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją procesu rezerwacji, na co Administrator oraz Gość wyrażają zgodę.
 4. W celu zapewnienia najwyższego bezpieczeństwa w przechowywaniu danych osobowych zgodnych z wymogami RODO, Hotres.pl zobowiązany się do:
a. szyfrowania oraz anonimizacji transmisji danych osobowych
b. ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania
c. zdolności do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego
d. regularnego testowania, mierzenia i oceniania skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania danych.

Postanowienia końcowe

Administrator jest uprawniony do wprowadzenia zmian w postanowieniach Regulaminu w każdym czasie i zależnie od własnej decyzji. W szczególności, może dokonać zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w przypadku:

 1. konieczności dostosowania Regulaminu do przepisów bezwzględnie obowiązujących lub do zmian przepisów prawa mających wpływ na treść Regulaminu;
 2. konieczności dostosowania Regulaminu do zalecenia, interpretacji, orzeczenia, postanowienia lub decyzji organu władzy publicznej lub orzeczenia sądowego, mającego wpływ na treść Regulaminu;
 3. rozbudowy lub zmiany funkcjonalności Hotres.pl;
Wróć do spisu treści